Fly


Sidste opdatering: 9-august-2009


Generelt om flykommunikation

Al kommunikation i såvel det civile flybånd (118-137 MHz) som det militære (230-400 MHz) er AM. Derimod anvendes smalbånds-FM uden for disse områder (eksempelvis omkring 159-160 MHz og 429-432 MHz). Der er i Europa indført en kanalafstand på 8.33 kHz og pr. 1/11-2002 blev dette også indført i Danmark. Tidsangivelser er altid UTC (Universal Coordinated Time), som er den nye betegnelse for GMT. Med mindre der kan opstå misforståelser, anvendes som oftest blot minuttallet for passage af et rapporteringssted, mens timen udelades.

 

Bogstavering foretages altid efter ICAO alfabetet (ICAO = International Civil Aviation Organisation):

Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India
Juliett Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebec Romeo
Sierra Tango Uniform Victor Whiskey X-ray Yankee Zulu

 

Frekvensbenævnelser

De frekvenser, der står her på siden, er de fysiske frekvenser, altså dem, som skal indtastes på en scanner. I flykommunikationen benævnes frekvenser lidt anderledes. F.eks. udelades en eventuel tredie decimal, dvs. 118.575 udtales som one one eight decimal five seven. Dette gælder dog kun for radiosystemer, der kører med 25 kHz afstand.

Med indførelse af 8.33 kHz kanalafstand er det nemlig blevet endnu mere indviklet. Samme frekvens har nu forskellig betegnelse alt efter om den anvendes på et gammelt 25 kHz system eller på en nyt 8.33 kHz system.

Nedenstående tabel viser på eksempelform sammenhængen mellem fysiske frekvenser og deres benævnelse. Som det bl.a. ses udelader man ikke tredie decimal, når man kører med 8.33 kHz kanalafstand.

Kanalafstand Fysisk frekvens Benævnelse på
25 kHz radio
Benævnelse på
8.33 kHz radio
25 132.0000 132.00 132.000
8.33 132.0000   132.005
8.33 132.0083   132.010
8.33 132.0166   132.015
25 132.0250 132.02 132.025
8.33 132.0250   132.030
8.33 132.0333   132.035
8.33 132.0416   132.040
25 132.0500 132.05 132.050
8.33 132.0500   132.055
8.33 132.0583   132.060
8.33 132.0666   132.065
25 132.0750 132.07 132.075
8.33 132.0750    132.080
8.33 132.0833    132.085
8.33 132.0916    132.090
25 132.1000 132.100 132.100
  etc.    

Copenhagen Control´s fysiske frekvens på f.eks 128.2166  bliver således benævnt "128.215" - for f.eks 127.3666 gælder det således at denne benævnes "127.365"

Interesserede kan læse meget mere om 8.33 kHz problematikken på http://www.eurocontrol.int/vhf833

På jorden

Jordstationerne inden for flyvning kan opdeles i flyvekontrolenheder og flyveinformationsenheder.

Flyvekontrolenheder

Tower kontrollerer flyvepladstrafik.
Approach kontrollerer afgående og ankommende trafik til én eller flere lufthavne.
Arrival forestår kontrol med radarovervågning for indkommende trafik.
Departure forestår kontrol med radarovervågning for afgående trafik.
Control kontrollerer større områder (eksempelvis FIR).
Precision anvendes på militære flyvepladser, hvor det forestår præcisionsindflyvning. Kaldes også GCA (Ground Controlled Approach).
Ground kontrollerer trafikken på flyvepladsens manøvreområde.

Flyveinformationsenheder

Information forestår flyveinformation for større områder.
Afis forestår flyveinformation for ikke-kontrollerede flyvepladser.
Radio findes på mindre flyvepladser, hvor denne i et vist omfang kan give information om lokale forhold.
Apron informerer om parkering m.m.

I luften

I det følgende er nogle af de mest almindelige udtryk forklaret ud fra eksempler på kommunikation mellem fly og jord.

Før taxi-out

Som oftest forespørger et fly om opstartstilladelse:
Fly: Kastrup Ground SCANDINAVIAN 908 request start-up - stand number 22
Apron: Start-up approved SCANDINAVIAN 908
Såfremt flyet er parkeret "nose-in", skal dette skubbes ud igen af en traktor, hvilket benævnes "pushback", som anmodes fra Apron eller Ground. For Kastrup kan "request pushback/taxi" høres på 121.900, og den efterfølgende interne kommunikation mellem jordpersonel kan efterfølgende høres for Kastrup Lufthavn på 429.225 MHz.

Taxi-out

Herefter anmoder flyet om at kunne køre ud til startbanen hos Tower eller Apron.
Fly: Kastrup Tower SCANDINAVIAN 908 request taxi from stand 22 to runway in use - received information Romeo
Apron:908 - taxi via outer perimeter and taxiway 4 to holding point runway 22 left - QNH 1015
Flyet bekræfter dermed det modtagne ved at gentage det. Endvidere bekræftes modtagelsen af Departure ATIS Romeo (se under "ATIS og VOLMET"). "Taxiway" er de baner, der fører ud til de egentlige landingsbaner ("runways"). Ved start oplyses lufttrykket (QNH).
I Kastrup er det således, at flyene, inden de anmoder om at få taxitilladelse, kalder Kastrup Tower på 119.9 fra kl. 0700-2300 (lokaltid) og 118.1 fra kl. 2300-0700 for at få flyvetilladelse (ATC Clearance). Dette gøres normalt 5-10 minutter før flyet forlader standpladsen.
Tower: SCANDINAVIAN 908 line up runway 22R and wait.
Fly: We will line up and wait SCANDINAVIAN 908.
Tower: SCANDINAVIAN 908 wind is 240, 12 knots, you are cleared for take-off.
Fly: Cleared for take-off SCANDINAVIAN 908

Take-off

Herefter anmodes tilsvarende om tilladelse til at lette.
Fly: Kastrup Tower SCANDINAVIAN 908 ready for departure.
Tower: SCANDINAVIAN 908 cleared to Stavanger via NORA - flight level 50 to request level change en-route - squawk 2920
Ofte får flyet startinstruktioner, når tilladelsen gives. "Squawk" er en firecifret transponder-kode, som indstilles i flyet, hvorefter man fra jorden vil kunne identificere flyet på radarskærmen via denne kode. (Se også SSR). Eller fx:
Tower: Cleared to Copenhagen-Kastrup via DANDI - flight level 90 maintaining flight level 70 to ODIN - squawk 2133
DANDI er et såkaldt rapporteringssted, hvilket blot er en bestemt position (i dette tilfælde 55 20 36N 05 00 00E), som er afmærket på flykortet, mens NORA og ODIN er VOR-radiofyr. Flight level måles i hundreder fod (dvs. for at få højden i meter ganges FL med ca. 30.4, og FL 90 svarer dermed til ca. 2,7 km's højde).

Departure

Når tilladelsen er opnået, forlader flyet så lufthavnen.
Tower: Kastrup Tower airborne 56 - approaching VFR from North-East - contact Kastrup Departure 120.25
Fly: contacting Kastrup Departure 120.25
Tårnet konstaterer, at flyet er lettet 56 minutter efter timeskift, idet det er normal praksis, at man blot siger minuttallet. Herefter får flyet instruktioner fra Departure om udflyvningen.
På Kastrup lufthavn kontakter flyene dog selv Departure, når de er i luften.
Fly: Kastrup Departure - SCANDINAVIAN 908 passing 1500 feet climbing on runway heading.
Departure: 908 Kastrup Departure identified - climb to flight level 70 and maintain runway heading.

En-Route

Undervejs bliver flyet overgivet til områdekontrollen.
Fly: Descend to flight level 90 - now leaving flight level 110.
Control: Roger - turn right to intercept Kastrup VOR - radial 205 to Odin VOR.
Flyet fortæller, at det ønsker at gå ned til flyveniveau 90, hvilket der fra jorden gives tilladelse til. Herefter gives instruktioner om retning til VOR-radiofyret ODIN.
Fly: Copenhagen Control - request right turn heading 080 to avoid cumulonimbus.
Control: SCANDINAVIAN 908 - right turn heading 080 approved.
Flyet drejer til højre til kurs 80 for at undgå skyformationer.

Approach

Flyet når så frem til bestemmelsesstedet og kalder sædvanligvis Approach.
Fly: SCANDINAVIAN 908 passing flight level 90 descending to flight level 60 - estimate Romeo Delta
Approach: Continue to Romeo Delta - descent to 3000 feet - runway in use 27 - metreport Copenhagen wind 190 degrees 12 knots - visibility 8 kilometres 3 octa 2000 feet - report 3000 feet
Approach: SCANDINAVIAN 908 radar contact. Information Kilo correct. Descent to 3000 feet, QNH 1003
Flyet bekræfter derefter, at det vil lade Approach vide, når det når det opgivne flyniveau. De nævnte meteorologiske udtryk er beskrevet i afsnittet om ATIS og VOLMET.
Approach: SCANDINAVIAN 908 continue now via route 3 to Water Tower and contact Kastrup Tower on 118.1
Fly: Will continue via route 3 to Water Tower and contacting Kastrup Tower on 118.1 SCANDINAVIAN 908
Approach: SCANDINAVIAN 908 turn right heading 190 to intercept Localizer, cleared ILS, report established.
Fly: Turn right heading, cleared ILS, to report established SCANDINAVIAN 908.

Landing

Ved landing rapporteres, at man ønsker indflyvning på en given landingsbane.
Fly: Kastrup Tower - SCANDINAVIAN 908 on final runway 22 right
Tower: SCANDINAVIAN 908 cleared to land - wind 190 degrees 10 knots
Flyet omtaler landingen som "on long final", hvis det er længere end 12 km fra landingsbanen ligesom medvind ("down wind") også vil blive rapporteret. Hvis flyet ikke kan tillades at lande, vil det blive bedt om at afbryde indflyvningen.
Tower: SCANDINAVIAN 908 go around - climb straight ahead to 3000 feet and contact Copenhagen Approach 119.8
Dette vil flyet efterfølgende bekræfte ved at gentage dette.

Taxi-in

Når flyet så er landet, dirigeres det til via taxiways til en holdeplads.
Tower: SCANDINAVIAN 908 - Kastrup Tower on ground 02 - vacate via Taxiway 4 and inner perimeter to hangar area.
Dette vil flyet bekræfte.

Links til yderligere information

I DSI kan man også finde oplysninger om militære flyfrekvenser og navigationshjælpemidler.
Inden for flykommunikation anvendes mange forkortelser m.v. Dugfriske NOTAM's (frekvensopdateringer m.m.) findes hos Naviair og har man brug for kort over danske lufthavne, indflyvningskort eller egentlige flykort, kan de downloades hos Statens Luftfartsvæsen og for de militære lufthavnes vedkommende hos Flyvertaktisk Kommando.
I øvrigt finder man mange links om flyvning på http://trkoed.dk/Danish/Luftlink/da_luft_link_visning.htm.
Vore nabolande: Norsk AIP, Svensk AIP

Udenlandsk side med flyfrekvenser for Danmark: http://milscan.nl/Europe/Denmark/Denmark.htm

Danske sider om fly og flyspotting:

http://www.flyspot.dk/,
http://www.spotters.dk/
http://www.flyfreak.dk/

Live radar:

http://www.ads-b.dk/
http://www.flygradar.nu/flygradar.php

 

Generelle frekvenser

International nødfrekvens (ifm. eftersøgning/pejling): 121.500 243.000
Eftersøgningsfrekvens (HF): 8364 kHz
Air to air (fly indbyrdes): 129.800 (Ultralet: 130.125)
Ubeskyttede frekvenser til afbenyttelse over hele landet: 122.500 123.500
          Nato Tower: 122.100 / 257.800
Nato App. :  362.300
          Nato Arrival: 344.000
Nato Precision: 123.300 / 385.400

Copenhagen Control

Område Højde (FL) Frekvenser Sender placering Sector
Østlige Jylland og sydlige Kattegat -245 123.725 387.950 Lerbjerg (V/Hvalsø) E
Nord- og Midtjylland, Skagerrak, Kattegat -285 124.550 259.375 Tinghøj(V/Hobro)+ Kolding L
Nord- og Midtjylland, Skagerrak, Kattegat 285-345 135.450 259.375 Flyvestation Ålborg V
Nord- og Midtjylland, Skagerrak, Kattegat 345-460 126.050 259.375 Flyvestation Ålborg UV (4)
Sydvestjylland -460 136.550 362.750 Børsmose (V/Oksbøl) S
Nordsøen -460 134.675 362.750 Børsmose (V/Oksbøl) N
Sydøstjylland, Fyn, Vestsjælland og Midtsjælland -195 133.150 261.050 Kulsbjerge (V/Vordingborg) D
Sydøstjylland, Fyn, Vestsjælland og Midtsjælland 195-345 128.2166 312.500 Kulsbjerge (V/Vordingborg) C
Sydøstjylland, Fyn, Vestsjælland og Midtsjælland 345-460 127.3666 312.500 Kastrup UC (6)
Falster og Møn 195-285 119.550 264.825 Kulsbjerge (V/Vordingborg) B
Østsjælland, Lolland, Falster, Møn 345-460 136.4833 312.500 Kastrup UA (5)
Langeland, Østsjælland, Sydsjælland og Lolland -285 121.375 264.825 Skrøbelev (V/Rudkøbing) I
Østsjælland, Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn 285-345 135.2916 312.500 Slots Bjergby (V/Korsør) A

Områderne skal ses som omtrentlige. Hos Statens Luftfartsvæsen kan man finde forskellige kort (i pdf-format) for frekvensanvendelse for flyvning i stor og lille højde.

FL (Flight Level) omregnes til km. ved at multiplicere med 0.031 (dvs. FL 195 = ca. 6 km's højde, FL 245 = ca. 7,6 km's højde, FL 285 = ca. 8,8 km's højde og FL 340 = ca. 10,7 km's højde).

Under 3500 fods højde (ca. 1 km) anvendes sædvanligvis lufthavnenes Approach. I Nordsøområdet anvendes under FL 85 (ca. 2,6 km) frekvenserne for Copenhagen Information.

Copenhagen Information

Område Frekvenser Sender placering
Sjælland 127.075 Lerbjerg (V/Hvalsø)
Fyn og Jylland 129.475 Tinghøj (V/Hobro)+ Kolding
Nordsøen (øst for 6 gr. øst) 124.000 Lemvig + Børsmose(V/Oksbøl)
Nordsøen vest for 6 gr. øst og syd for 56 gr. nord 134.025  Tyra Øst A
Nordsøen vest for 6 gr. øst og nord for 56 gr. nord  125.200 Siri
Denmil Information (Prim.) Hele landet 309.600 Alle stederne
Denmil Information (Sec.)  Hele landet 294.700 Alle stederne
Denmil Information (Under 7000 FT) Hele landet 129.825 Alle stederne

Ved flyvning til/fra Bornholm kommunikeres også med Malmö Information på 135.900 samt Malmö Control på 128.175. For diverse mindre lufthavne med begrænsede radiofaciliteter eller ingen radio overhovedet, indhentes ofte oplysninger fra Copenhagen Information på ovennævnte frekvenser eller hos nærmeste større lufthavns Approach, hvis frekvenser man finder under de enkelte lufthavne. Tilsvarende gælder eksempelvis for overflyvning af Forsvarets skydeområder.Danske lufthavne

Alle kommercielle lufthavne er tildelt en firebogstavs ICAO-kode. I langt de fleste tilfælde er de første to bogstaver landekoden (en oversigt kan ses på http://www.icao.int/icao/en/ro/mid/afsatntf7/App3A.pdf).
For Danmarks vedkommende er det EK. Dernæst kommer der to bogstaver mere, der er unikke for hver lufthavn. Ud over ICAO-koden vil de fleste lufthavne også have en trebogstavs IATA-kode.

Nedenfor er ICAO- og IATA-koderne anført efter hver lufthavn og disse er samtidig et link til data om lufthavnen på The Airport Guide.

 

Kastrup (EKCH/CPH)

Approach: 119.800 340.300
Arrival: 118.450
Final: 119.100
Tower (arrival): 118.100
Tower: 118.700 340.300
Tower (Clearance delivery): 119.900
Tower(departure): 119.350
Tower (departure): 118.575 (push back, startop- og taxiinstruktioner - Apron West)
Tower: 121.825 (push back, startop- og taxiinstruktioner - Apron East og Area South)
Apron (arrival): 121.625
Apron (departure): 121.900 (bl.a. anmodning om afisning og push-back)
Apron (sekundær frekvens): 121.725
Departure: 120.250 124.975
Afisning: 123.400 130.650 (Twy A) 131.975 (Twy V) 131.650 (Twy B)
Servicefrekvens: 131.400 (tårn til luftfartøjer på jorden)
ATIS Arrival: 122.750
ATIS Departure: 122.850
Volmet: 127.000
 
OPN-Control SAS
SAS Dispatch Copenhagen/Crew Copenhagen: 131.700
SAS Traffic/Braathens Traffic: 131.950
SAS TS-D (All snagrep./Request preventive anti-ice): 131.825
SAS MO-Z (Trouble shooting/Hangar): 131.600
SAS Commuter: CPHYS/YM: 131.975
SAS CR (Cargo Handling): 130.275
 
OPN-Control Diverse
Novia (Copenhagen Air Service): 130.025 130.650
Sun-Air Trafikkontor: 131.875
MyTravel Airways Operations: 131.775
Maersk Air Operations: 131.575
Maersk Air Handling: 131.625
British Airways Operations: 131.775
Sterling European Airways: 131.900
Lufthansa Operations: 131.925
Alk-Air: 130.850
Aviation Enterprise: 130.850
FinnAir: 131.500
El Al: 131.550
ScanAir: 131.825
SITA Copenhagen: 131.525 131.725
Cimber Air Operations: 131.475
 
Andre
Langtidsparkeringen: 146.8875
Visitationstjenesten: 425.025 (440.025)
Bustjenesten (push-back): 429.225 (444.225)
Arbejdsfrekvenser: 147.1875 147.8625 430.325 430.350 430.375 430.525 430.700 430.875 430.900 431.100 431.425 431.525 431.675 431.900 461.725 462.875
Helikopterservice (-> Malmö og Helsingborg): 130.175
UPS, United Parcel Service: 129.950
Køretøjer, Sterling Flykøkken: 146.3125
Køretøjer, SARCO (basis): 146.3125
Køretøjer, Aerochef Flykøkken: 147.0125
Køretøjer, Hydratanlæg: 147.4625
Platformstjeneste, SAS: 154.2375
Hangar service, SAS: 154.5625
Det danske Rengøringsselskab: 154.7875
SAS Catering: 154.9875
SAS Cargo: 431.300/439.300 444.800 444.850 444.975 460.550/450.550.
Køretøjer, BEA-line: 171.900
Køretøjer, PAN American Airways: 172.150
Køretøjer, Lufthansa: 172.775
Ramp Agents, SAS: 468.525
DHL: 165.275 (Warehouse operations) 165.500 (Ramp) 130.575 (Flight tower)
ATS-skolen: 423.625/424.275 (simulator I) 446.200/446.225 (simulator II)
Tårnsimulator: 122.075 130.125
SAS bugsering af fly: 462.4125/452.4125 462.4375/452.4375 462.5125/452.5125 462.5375/452.5375 462.5625/452.5625 462.5875/452.5875 462.6125/452.6125 462.6375/452.6375 462.6625/452.6625 462.6875/452.6875 462.7125/452.7125 462.7375/452.7375
 
Markkøretøjerne i Kastrup er udstyret med følgende kanaler:
 
Kanal Frekvens CTCSS Anvendelse
1 159.750 82.5 Tower
2 159.900   OC alarmering samt køretøjer
3 159.950 100.0  Naviair (ground)
4 159.350   Marktjeneste airside support
5 159.325   Bane/forplads Teknik + Naviair
6 159.375   Særlig tjeneste + forsøg
7 168.325 88.5   
8 168.950 103.5 Rengøring
9 168.900 110.9 OC til Security, Vagt og Områdesikkerhed (SVO).
10 168.350 103.5 Bane/forplads Teknik + Naviair
11 154.3375   Brand/redning
13 162.950    Marshallers
14 161.325 110.9  Security, Terminal- og passagersikkerhed
15 162.900 114.8 Tower bane 22L/04R + 12/30
16 163.150 97.4 Tower bane 22R/04L
   154.4625    Tower
   154.7875    Tower
   160.600      
   161.125 103.5 Security
   163.900      
   166.775      
   168.750      

På kanal 2 og 9 findes OC (Operations Centret), og her kan alarmerne til brand- og redningstjenesten bl.a. høres.
Når kanal 1, 3, 15 og 16 er ledige retransmitteres oftest tårnets fly-kommunikation, for at køretøjerne kan holde sig orienteret om trafiksituationen m.v. Retransmissionen af flykommunikationen sker uden brug af CTCSS.

Roskilde (Tune) (EKRK/RKE)

Approach: 125.525 261.375
Tower: 118.900(Primær) 119.650(Sekundær+Retransmission) 261.375
Handling: 130.225
ATIS: 123.800
Trafikflyverskolen: 130.650
Copenhagen Air Taxi: 130.650
Jetair Aircraft Sales, Bohnstedt-Petersen A/S m.fl.: 130.575
Niros a/s, Ikaros Fly Aps, Delta Fly: 130.850
Arbejdsfrekvenser: 163.900 425.025   (Genudsendelse af TWR/APP) 429.950 (CTCSS 118.8)
Yderligere info kan findes på Roskilde Flyveklubs hjemmeside: http://www.rfk.dk/

Rønne (EKRN/RNN)

Tower/Approach: 118.325
SAS CUT: 131.700
Maersk Air Handling: 131.625
Bornholm Handling (afisning): 131.550
Markkøretøjer (retransmission af tårn): 166.150 (CTCSS 110.9)
Handling: 166.500 (CTCSS 110.9)
Security/markkøretøjer: 167.300/158.300 (CTCSS 110.9)
Cimber Air Operations: 131.475

Odense (Beldringe) (EKOD/ODE)

Tower/AFIS: 119.525
Markkøretøjer: 154.3375 (CTCSS 103.5)
UNI-FLY: 131.850

Aalborg (EKYT/AAL)

Approach: 123.975 309.950
Arrival: 120.700 315.500
Precision: 120.775 299.500 315.500
Tower: 118.300 284.775
Apron/Handling: 131.550
ATIS: 120.475
SAS Dispatch: 131.700
Aalborg Airtaxi: 130.650
Markkøretøjer: 154.8125 159.325 159.375 412.3375 412.4375 412.7125 412.8625 417.0625 417.1125 417.4625 417.9375
Tower til markkøretøjer: 153.7875 412.5375 (CTCSS 110.9)
Græsslåmaskiner: 154.3375
Redningstjenesten: 412.1125
Havnepoliti: 155.200
Brand- og redningstjeneste: 155.400

Aarhus (EKAH/AAR)

Approach: 119.275
GCA: 123.300 376.650
Tower: 118.525 (retransmitterer ofte approach)
Parking/Handling: 131.550 
SAS Dispatch: 131.700
Sun-Air Operations: 131.875
Markkøretøjer: 438.800 (Kanal 6 - incl. retransmission af tårn)  (CTCSS 186.2).
Diverse arbejdsfrekvenser: 430.025 430.675 

Karup (EKKA/KRP)

Approach: 120.425 292.750
Arrival: 241.750
Precision: 122.100 360.650
Tower: 119.575 241.650
Apron/Handling: 131.550
SAS Dispatch: 131.700
Karup Air Training Center West: 130.650
Alkair Flight: 130.650
Markkøretøjer: 412.5375
Cimber Air Operations: 131.475
 
Se endvidere siden med militære frekvenser for frekvenser brugt på jorden.

Vojens/Skrydstrup (EKSP/SKS)

Approach: 127.475 300.075
Arrival: 291.700
Precision: 119.900 359.275
Tower: 128.325 259.875
SAS: 131.700

Kolding/Vamdrup (EKVD)

Vamdrup AFIS: 120.500

Esbjerg (EKEB/EBJ)

AFIS: 120.150
Handling: 131.550
Sikkerhed: 168.750
Drift: 168.350(CTCSS 79.7) 159.350(CTCSS 118.8)
SAS: 131.700
DanCopter: 131.900
Air Business a/s, North Flying a/s: 130.650

Thisted (EKTS/TED)

AFIS: 118.125 257.800
Handling: 130.225
Havnekontoret: 130.225
SAS: 131.700
Køretøjer: 153.7875

Billund (EKBI/BLL)

Approach: 127.575
Arrival: 119.250
Tower: 119.000
ATIS: 118.775
Handling: 131.900
Cargo handling: 131.550
Deicing: 131.800
Office: 131.500
SAS Dispatch: 131.700
Maersk Air Handling: 131.625
Sun-Air Operations: 131.875
Lego Fly Operations: 130.650
Cimber Air Operations: 131.475
Diverse arbejdsfrekvenser: 449.150 449.700
Trunkeret radiosystem: 468.425 468.675 469.050 469.350 469.700

Det trunkerede radiosystem kan trunktrackes med Uniden UBC780 eller UBC3300 ved brug af følgende parametre:
Trunk type: TYPE2 UHF
BASE FREQ. 1: 468.350
SPACE FREQ. 1: 25.0
OFFSET CH. 1: 380

Stauning (EKVJ/STA)

AFIS: 121.400
Center West: 130.650
Arbejdsfrekvens: 422.350

Sønderborg (EKSB/SGD)

AFIS: 126.400
Cimber Air Operations: 131.475
Air Alsie: 130.225
Køretøjer: 154.5375  (CTCSS 141.3)
Brand og redning: 173.100/164.100  (CTCSS 141.3)

Mindre flyvepladser

Flyveplads Flyfrekvens  Øvrige
Allerød 122.225   
Anholt 130.650   
Borup 123.500   
Grenå 123.500   
Grønholt (Hillerød) 122.500   
Haderslev 122.225   
Hagested 123.775   
Herning 121.000   
Holbæk 123.500   
Holsted Heliport 123.175   
Kalundborg 122.500   
Kruså-Padborg 122.075 171.775
Lemvig 123.500 80.250
Lindtorp 122.500   
Læsø 123.500   
Maribo 130.575   
Morsø 122.075   
Nordborg 123.500   
Næstved 123.500   
Randers 122.075   
Ringsted 123.500   
Rårup (Horsens) 122.500   
Samsø 123.500   
Sindal AFIS 118.750 154.7875
440.125
Skive 130.575   
Slaglille 123.425   
Sæby 122.500   
Sønder Felding/Vest 123.500   
Tølløse 123.425    
Tønder 122.500   
Tåsinge (Sydfyn) 123.400   
Vesthimmerland 122.225   
Viborg 123.500   
Vrøjstrup 129.975   
Ærø 123.175   
Flyvepladser, der ikke kan kaldes via radio, er ikke nævnt i oversigten.
På visse flyvepladser er det muligt at tænde landingslyset ved at aktivere radiosenderen et vist antal gange inden for fem sekunder. Antallet af tryk bestemmer, hvor meget lys, der tændes. Frekvensen er 123.175 for Læsø, 122.225 for Aars, 123.400 for Sydfyn/Tåsinge og 120.000 for Skive.

Helikoptere ifm. patientoverførsler

Rigshospitalet Helipad: 121.600
Helsingør Hospital (EKHO) Helipad: 121.075
Medical (samtale med lægepersonel): 121.075
Hoist (op-/nedhejsning af patienter): 125.400

Helikopterdæk (Helipads)

Helikopterlandningspladser i nærheden af vindmølleparken Horns Rev A: 123.400. Horns Rev B: 122.075.
Gorm Information (Nordsøen): 118.075
Tyra AFIS (Nordsøen): 118.425
Platforme i Nordsøen syd for 56 gr. nord: 123.450
Platforme i Nordsøen nord for 56 gr. nord: 131.775
Maersk Olie (Nordsøen): 130.025
Ekofisk Volmet (Nordsøen): 118.975

Diverse andre frekvenser

Afprøvning af radionavigationshjælpemidler: 122.550 123.200 129.825 130.750
Afprøvning af nødradiofyr: 245.100

Flysport

Svævefly (hanggliders m.m.)

Lokalitet Frekvens Anvendere
Jylland Nord 123.375 Aars, Borup, Ferslev og Morsø (kaldesignal: MORSY SVÆVETHY)
Jylland Midt 122.475 Arnborg, Ejstruphede, Hammer, Christianshede og Herning (kaldesignal: SKINDERHOLM RADIO)
Jylland Syd og Fyn 129.975 Bolhede Svæveflycenter, Gesten, Rødekro og Vøjstrup
Sjælland Syd og Lolland Falster 123.425 Kalundborg, Maribo, Kongsted, Slaglille og Tølløse.
Sjælland Nord 122.650 Frederikssund Nord, Christianshede (Silkeborg), Gørløse, Rønne, Borup, Arnborg (stævneradio) og Værløse
Copenhagen FIR 130.125 Kommunikation mellem hanggliders og ultralight
Landsdækkende 122.650 Kommunikation mellem balloner og jordpersonel

Flyveklubber

Tjeneste Base Mobil
Billund Flyveklub 165.225   
Dansk Hanggliding & Paragliding Union 163.025   
Dansk Hanggliding & Paragliding Union 163.825   
Flyveklubben Svævethy, Nykøbing M. 71.000   
Flyvestation Værløse Svæveflyveklub 165.300   
Frederiksund-Frederiksværk Flyveklub 152.8125  
Fyns Svæveflyveklub 173.650   
Kolding Flyveklub 73.5125   
KZ & Veteranfly Klubben, Hedehusene 445.450   
Lolland Falsters Svæveklub 120.500   
Lolland Falsters Svæveklub 172.500   
Silkeborg Flyveklub 148.0625 152.0625
Skive Svæveflyveklub 148.8875 152.8875
Skive Svæveflyveklub 164.650   
Skrydstrup Svæveflyveklub 165.525   
Svæveflyveklub Aviator, Støvring 165.575   
Svæveflyvecenter Arnborg 123.175   
Sønderjysk Flyveklub, Rødekro 460.175 450.175
Vejle Svæveflyverklub 30.990   
Øst-Sjællands Flyveklub, Rønnede 423.025   
Aalborg Aero Sport 165.125   
Aalborg Svæveflyveklub 423.825   
Aalborg Svæveflyveklub 123.350   
Aarhus Svæveflyveklub 123.350   

Faldskærmsudspring

Frekvens Anvendelse
130.125 Jord-fly kommunikation
445.500 Jord-springer kommunikation

Kaldesignaler for civile fly

Alle fly er tildelt et registreringsnummer i form af en bogstavkode. Fly indregistreret i Danmark har registreringsnumre af formen OY-XXX og for privatfly benyttes dette som kaldesignal. Ofte benyttes en forkortet form af kaldesignalet bestående af det første og de to sidste bogstaver. Eksempelvis bliver OY-ABC i forkortet form til OBC. På radio bogstaveres kaldesignaler altid ved hjælp af det såkaldte ICAO alfabet, så ovenstående fly hedder Oscar-Yankie-Alfa-Bravo-Charlie..

For rutefly benyttes normalt firmabetegnelsen efterfulgt at rutenummeret. Nedenstående tabel viser betegnelsen for forskellige flyselskaber, hvor betegnelsen ikke umiddelbart kan afledes af firmanavnet.

Betegnelse Flyselskab
Clipper Pan Am
Scandi SAS
Scandinavian SAS
Shamrock Air Lingus
Speedbird British Airways
Sterling Sterling European Airways
Sunscan SunAir of Scandinavia (British Airways Express)
Viking MyTravel AirwaysATIS og VOLMET

ATIS står for Automatic Terminal Information Service og betegner information om start og landing som automatisk udsendes på bestemte frekvenser.

Eksempel på ATIS information fra Kastrup:

This is Kastrup Arrival information Delta
A. Runway in use for landing 22 left
B. Metreport 0550
C. 240 degrees 15 knots
D. Visibility 10 kilometres
E. Rain
F. 2 octas 2000 feet 5 octas 10000 feet
G. Temperature 16
H. Dewpoint 10
I. QNH 1016
J. Nosig
K. Gradu visibility 8 kilometres 6 octas 1500 feet
L. Transition level 40
M. ILS glidepath runway 22 left out of service
   Taxiway 3 closed due to work in progress
This was information Delta

Fra Kastrup udsendes en ny ATIS hver halve time (på minuttallene 20 og 50) på 122.750 MHz (Arrival) og 122.850 MHz (Departure). Fra Billund udsendes ATIS på 118.775 MHz, fra Aalborg på 120.475 MHz og fra Roskilde på 123.800 MHz (kl. 6-21 UTC).
En ATIS information betegnes med bogstaverne A til Z iflg. ICAO-alfabetet (her Delta for D), så et fly kan oplyse hvilken version af informationen, de har modtaget, når de kontakter kontroltårnet.

Ovenstående ATIS information skal tolkes som følger:

A. Landingsbane i brug for landing (eller take-off på departure).
B. Metreport 0550 fortæller, at vejrrapporten er fra dette tidspunkt.
C. Vindhastighed og -retning (240 grader 15 knob - kan også være "calm" (vindstille) eller "variable", dvs. fra skiftende retninger. Kan også indeholde "minimum", "maximum" og "going up to"
D. Sigtbarhed. Ved dårlig sigt angives RVR (Runway Visual Range / Banesynsvidde) for tre punkter: "Touch-down", "Mid-point" og "Stop-end" i meter.
E. Vejrlig generelt (fx regn, snebyger, tåge - ved tåge omtales også "vertical visibility", dvs. den lodrette sigtbarhed).
F. Skydække. "Octas" er ottendele, og skydækket måles i hvor mange ottendedele, der er dækket af skyer. (2 octas er fx 25%). Endvidere højden for skydækket. Som det ses, optræder sædvanligvis flere skydækker i forskellige højder. Også skyernes art (fx cumulunimbus) nævnes til tider.
G. Temperatur.
H. Dugpunkt.
I. Lufttryk i hPa (hektopascal). Benyttes til at indstille højdemåleren. Når dette måles ved havets overflade - MSL - kaldes det QNH (Nautical Height). I andre lande, f.eks. England, måler man i stedet luftrykket ved lufthavnens/banens overflade. Dette kaldes så QFE (Field Elevation).
Hjulene rammer så altså banen når viseren når nul - forhåbentligt !
J. "Nosig" betyder "no significant change", dvs. at der ikke forventes større ændringer i vejret inden for det nærmeste tidsrum.
K. Gradual visibilty (gradvis sigtbarhed). Også "tempo visibility" (dvs. temporary=midlertidig) anvendes.
L. Gennemgangsniveau: Den højde hvor et landende fly indstiller højdemåleren på den aktuelle lufthavns lufttryk. Under flyvning anvendes ellers standard trykket 1013.2 millibar.
M. Forskellige andre oplysninger af interesse for piloter. (taxiway's der er lukkede, defekte navigationsfyr, bremseevne på landingsbane i frost osv.). Bremseevne angives ved "Braking Action" eller "Saab Friction Tester".

COPENHAGEN VOLMET

COPENHAGEN VOLMET på 127.000 MHz indeholder metreports efter overstående mønster for følgende nordeuropæiske lufthavne: Copenhagen/Kastrup, Billund, Aalborg, Hamburg, Malmö, Göteborg, Stockholm/Arlanda, Oslo/Gardermoen og Stavanger.

Volmet på HF

På HF udsendes der Volmet for en række større lufthavne verden over. I Europa er især den irske Shannon Volmet relevant.
Denne findes på frekvenserne: 3,413 5.505 8.957 13.264.

http://www.vfo-magazin.de/index.pl/flugwetter_weltweit_-_volmet_auf_kurzwelle__02/2000 findes en udmærket lille artikel på tysk om Volmet på HF som også inkluderer frekvenser for resten af verden.

Acars

ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) er et system, hvor fly kan sende data til jorden. Disse data kan faktisk afkodes på en PC via lydkortet. Programmet WACARS kan f.eks. benyttes.

Bl.a. SAS bruger Acars og sender flightplans, crewlists, ATIS, Departure clearence, MET data, loadsheet m.m. til sine fly. De har noget info om ACARS på http://www.sasflightops.com/.

ACARS findes i Europa på følgende frekvenser:

131.725 Acars Primary
131.525 Acars Secondary
131.825 Acars Secondary

En liste over Acars-frekvenser anvendt rundt omkring i verden kan findes på http://www.arcticpeak.com/files/ACARS-VDL_frequencies.pdf

Færøske lufthavne

Vágar

AFIS: 120.200 124.850
Køretøjer: 154.3375 154.5375
Icelandair: 131.400
Maersk Air: 131.625
Vágar Link: 422.100 429.600 452.100

Diverse frekvenser

Reykjavik Control (dækker Færøerne): 132.200 125.500 126.750 129.625 255.500
Iceland Radio: 127.850
Strandfaraskip Landinspektion: 123.400
Faroe Radar (VDF): 122.200
Faroes (Remote from Iceland): 250.700
Fly-til-Fly (Nordatlanten): 123.450
Klaksvik Metar (heliport): 123.700
Frodba Atis: 123.800

Grønlandske lufthavne

Thule Air Base

Se endvidere regneark med frekvenser for Thule Airbase
Tower: 126.200 255.500
Ground: 119.900 275.800
Approach: 134.100 363.800
Base Ops: 131.100
Thule Airways: 4.724 6.739 8.968 13.200 17.976 292.100
US Air Force: 5.711 8.965 8.992 9.016 11.175 11.181 11.220 11.244 11.271 13.242 15.016 15.043 23.337

Ilulissat (Jakobshavn)

AFIS: 119.100
Information: 5.526 120.300

Nuuk (Godthåb)

AFIS: 119.100
Information: 121.300
Markkøretøjer: 159.750

Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord)

Tower: 118.300
Approach: 126.200
Information: 2.950 5.526 8.945 10.042 121.300
SAS: 131.700
Køretøjer: 151.0125
GCA: 289.400 363.800
Link (Bygning M/Black Ridge): 920.750 958.750

Narsarsuaq

AFIS: 119.100
Information: 5.526 121.300
Køretøjer, brand/redning: 162.900
Isrekognosceringsfly til skibe (ISRECCO): 2.638 2.182 samt maritim VHF

Kulusuk

AFIS: 118.100
Handling: 123.600
Information: 5.526
Køretøjer: 151.0125
Remote from Iceland: 250.700
GTO-link: 165.500 174.500

Nerlerit Inaat (Constable Point)

AFIS: 118.100
Information: 5.526

Sisimiut (Holsteinsborg)

AFIS: 118.100

Aasiaat (Egedesminde)

AFIS: 118.500

Qaarsut (20 km vest for Uummannaq)

AFIS: 119.500

Maniitsoq

AFIS: 118.500

Qaanaaq

AFIS: 118.100

Upernavik

AFIS: 118.100
Radio (HF): 4.7455

Heliporte

Der er helikopter-pads i Kangilinnguit (Grønnedal), Nanortalik, Narsaq, Paamiut, Qaqortoq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Upernavik og Uummannaq. Disse anvender alle frekvensen 118.100 MHz.

I Kangilinnguit tillige: 122.100, maritim kanal 16 samt til brandkøretøjer149.4125.

Diverse frekvenser

Grønlands Geologiske Undersøgelser: 122.800
Prins Christians Sund/Frederiksdal c/s Gander: 127.900
Qaqortoq flyveplads (køretøjer, Grønlandsfly): 159.900
Fly-til-Fly (Nordatlanten): 123.450


Udenlandske frekvenser

Ronneby Control: 128.450
Malmö Control: 118.950 124.150 124.400 127.750 128.050 128.175 128.625 134.450 135.800 136.300
Malmö Militär D: 126.950
Stockholm Control: 118.200 118.400 131.125 132.475 133.450 133.700
Sundsvall Control: 125.600 131.050 132.150 135.025
Malmö Information: 118.000 132.250 135.900
Göteborg Control: 124.675
Stockholm Radio (HF): 5.541*
Oslo Control: 125.050 120.375
Kjevik Tower (Kristiansand): 119.950
Maastricht Control: 135.455
Bremen Information: 125.100
Berlin Information: 126.350
Flensburg flyveplads: 122.850
Sylt flyveplads: 119.750
Air-to-Air (Tyskland): 122.800

* = Danske fly, der anvender HF, tester radioudstyret ved opkald til Stockholm Radio
 
Norske frekvenser, live radar mv. kan ses på http://www.atc-flyradar.com/
HF frekvenser for Stockholm radio - bruges også til og fra Kastrup http://www.stockholmradio.se/aero/

Denne side er en del af Dansk Scanner Information på http://www.dkscan.dk/